icon_vector.pngThiệp Thủ Công Bán Quanh Năm HGR (12.5x17.5cm)